SLUŽBY:


Poskytujeme komplexné služby pre deti a dospelých pri všetkých druhoch porúch reči:

 • Dyslália (porucha výslovnosti hlások)
 • Dysfázia (špecificky narušený vývin reči)
 • Oneskorený vývin reči – od 2. roku
 • Afázia, dyzartria
 • Špecifické poruchy učenia – dyslexia, dysgrafia, dysortografia a dyskalkúlia
 • Balbuties (zajakavosť) a vývinová dysfluencia
 • Tumultus sermonis (brblavosť)
 • Mutizmus
 • Porucha rezonancie
 • Poruchy hlasu
 • Symptomatické poruchy reči

Copyright © Ambulancia klinickej logopédie
Webdesigne: Mealtiner © 2008