KURZY:

 • I N T E N Z Í V N E    K U R Z Y    G R A F O M O T O R I K Y
 • ... pre deti predškolského veku

  Intenzívne kurzy grafomotoriky sú určené pre deti – predškolákov pred vstupom do prvého ročníka základnej školy. Používa sa metóda “Dobrého štartu” (Bon depart), ktorá stimuluje jemnú motoriku ruky u detí, ktoré :

  • 1. majú nevyhranenú, nezrelú dominanciu ruky (ruky si pri činnostiach striedajú)
  • 2. neradi kreslia, prípadne kreslia “slabo” na svoj vek
  • 3. absolvovali v období do 1.roka rehabilitačné cvičenia pre rozvoj hrubej motoriky

  Dĺžka kurzu: 6 týždňov – 1 ½ hod. týždenne

  Počet detí: 4 -5 (v prípade potreby spriev. osoba) + 2 terapeuti

  Cieľ kurzu: príprava jemnej motoriky ruky dieťaťa, stimulácia koordinácie pohybov a zvládnutie základných grafomotorických tvarov pre vstup do ZŠ.


  Ukážky kresieb predškolákov pred a po absolvovaní kurzu grafomotoriky.
  Copyright © Ambulancia klinickej logopédie
  Webdesigne: Mealtiner © 2008